Metrolab Blog

Έξυπνο σύστημα μέτρησης BOD

Στο εργαστήριο του τομέα Υδραυλικών έργων, τμ.Πολιτικών Μηχανικών του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης εγκαταστάθηκε πρόσφατα ολοκληρωμένο σύστημα μέτρησης BOD . Συγκεκριμένα πρόκειται για την πρώτη συσκευή έξυπνης και ασύρματης μέτρησης BOD στην Ελλάδα με χρήση νέων ασύρματων ψηφιακών κεφαλών BOD όπου δίνουν τη δυνατότητα για ασύρματη σύνδεση , χειρισμό και απεικόνιση των αποτελεσμάτων με ψηφιακό πολύμετρο .

Στο εργαστήριο του τομέα Υδραυλικών έργων, τμ.Πολιτικών Μηχανικών του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης εγκαταστάθηκε πρόσφατα το νέο ολοκληρωμένο σύστημα μέτρησης BOD . Συγκεκριμένα πρόκειται για την πρώτη συσκευή της νέας έξυπνης και ασύρματης μέτρησης BOD στην Ελλάδα με χρήση νέων ασύρματων ψηφιακών κεφαλών BOD όπου δίνουν τη δυνατότητα για ασύρματη σύνδεση , χειρισμό και απεικόνιση των αποτελεσμάτων με ψηφιακό πολύμετρο .

Αντικείμενο του έργου αποτελεί ή ανάπτυξη υψηλής εξειδίκευσης υποστηρικτικών δραστηριοτήτων για την συστηματική παρακολούθηση της ποιότητας των φυσικών υδροφόρων συστημάτων της ΑΜΘ και των εξαρτώμενων συστημάτων (έδαφος, υπόγεια, μεταβατικά και παράκτια) απαντώντας στην απαίτηση για αύξηση του επιπέδου ποσοτικής και ποιοτικής παρακολούθησης των υδάτων, για αύξηση της διαθεσιμότητας και χρήσης υδατικών πόρων.

Η αξιοποίηση νέων εργαλείων χωρικής ανάλυσης, προηγμένων αυτοματοποιημένων συστημάτων συλλογής και αυτοματοποιημένης παρακολούθησης φυσικοχημικών, εδαφολογικών και υδρολογικών παραμέτρων καθώς και η χρήση νέων συστημάτων ανάλυσης δεδομένων θα επιτρέψουν την ακριβέστερη και σε χρονικά πληρέστερη πρόβλεψη της ποιότητας των υδροφόρων συστημάτων και την υποστήριξη λήψης βέλτιστων κατά περίπτωση αποφάσεων διαχείρισης. Γενικός σκοπός του έργου είναι η συμβολή στην επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3) 2014-2020 της ΠΑΜΘ αναπτύσσοντας υποστηρικτικά τεχνολογικά εργαλεία στον τομέα του περιβάλλοντος και συγκεκριμένα του υδάτινου περιβάλλοντός της, με οφέλη προς την παραγωγικότητα, την κοινωνία και το περιβάλλον. Αξίζει να υπογραμμισθεί ότι το φυσικό, υδάτινο περιβάλλον της ΑΜΘ χαρακτηρίζεται ως «σημαντική κινητήρια δύναμη» για την κοινωνική & οικονομική ανάπτυξη. Βασικοί Στόχοι του έργου αποτελούν η χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (Information & Communication Technologies—ICT) για την διευκόλυνση της βιώσιμης ανάπτυξης μέσα από την ολοκληρωμένη διαχείριση υδάτινων πόρων, η συμβολή στο αναπτυξιακό δίπολο «νερού-ενέργειας» καθώς και στον αγροτοδιατροφικό τομέα μέσω της έγκαιρης προειδοποίησης παραμέτρων που απειλούν την ασφάλεια του νερού.

Επί της ουσίας προτείνεται η δημιουργία ενός τεχνολογικά σύγχρονου «παρατηρητηρίου» που θα διευκολύνει την λήψη διαχειριστικών αποφάσεων, την προστασία και έγκαιρη προειδοποίηση σε ευαίσθητα υδάτινα συστήματα της ΑΜΘ τα οποία βρίσκονται σε καθεστώς πολλαπλών πιέσεων. Ειδικότερα, η δημιουργία ενός συστήματος υποδομών παρακολούθησης με νέες τεχνολογίες βασιζόμενες στην τηλεματική συνδυασμένες με χωρική ανάλυση μπορούν να προσφέρουν λύσεις σε πολλές περιοχές εντός της Περιφέρειας ΑΜΘ στοχεύοντας σε ισόρροπη κάλυψη αναγκών πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα μη διακυβεύοντας την ποσοτική και ποιοτική κατάσταση των υδατικών συστημάτων.

Η περεταίρω επένδυση στην εκπαίδευση προσωπικού των σχετικών φορέων και ενημέρωσης των τελικών χρηστών των πόρων μαζί με τη δυνατότητα συνεχούς παροχής υπηρεσιών προς τις δομές περιφερειακής κυβέρνησης θα μπορούσε να προσφέρει πολλαπλά οφέλη (μακροπρόθεσμα, βραχυπρόθεσμα, οικονομικά περιβαλλοντικά).Το έργο συμβάλλει στην αριστεία δεδομένου ότι συνδέεται με τον άξονα καινοτομίας Ευρώπη 2020 και συγκεκριμένα στον τομέα προτεραιότητας που αφορά στη διακυβέρνηση του νερού και στο σχεδιασμό εργαλείων παρακολούθησης νερού και υποστήριξης λήψης αποφάσεων. Το έργο βασίζεται στο καινοτόμο εννοιολογικό πλαίσιο water-energy-foodnexus(πλέγμα νερού) και αποτελεί ολοκληρωμένη εφαρμογή του, καθώς τα μελετώμενα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά του πρώτου συστατικού (νερού) αλληλεπιδρούν στην ποιότητα της παραγόμενης τροφής (food), στην εξάντληση (ή όχι) των φυσικών πόρων και στην αειφόρα παραγωγή ενέργειας.

H εργασία αυτή υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση της ορθολογικής διαχείρισης του νερού(στην Π-ΑΜΘ) μέσω ανάπτυξης καινοτόμων μεθοδολογιών ΤΠΕ και βελτίωσης ερευνητικών υποδομών» (MIS 5047246) που εντάσσεται στη Δράση «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).